PODSTAWA PRAWNAiconDM

Ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków
mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156 z 2001r poz.1817/.

DOKUMENTY
Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:
- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego ( POBIERZ ),
- deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:
1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
3. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

DOCHÓD
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w
gospodarstwie wieloosobowym. Od. 01.03.2014 r. najniższa emerytura wynosi 844,45 zł.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe.
Do dochodu nie wlicza się :
1. dodatków dla sierot zupełnych,
2. zasiłków pielęgnacyjnych,
3. zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
4. jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
5. dodatku mieszkaniowego,
6. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
7. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
8. dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
9. pomocy w zakresie dożywiania

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

POWIERZCHNIA MIESZKANIA
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
- 35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
- 40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
- 45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
- 55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
- 65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób
70m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której
niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

GOSPODARSTWO DOMOWE
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą sie o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

WYDATKI NA MIESZKANIE
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą
wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
- 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym ,
- 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się
- opłat za gaz przewodowy,
- energię elektryczna,
- ubezpieczeń,
- podatku od nieruchomości,
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU
W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego
wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.
W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

ODMOWA PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO
Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że :
występują rażące dysproporcje pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki
związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana we wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

WNIOSKI O PRZYZNANIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH SKŁADA SIĘ W
GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W JANOWCU KOŚCIELNYM,
13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY 148

Oświadczenie o powierzchni użytkowej lokalu - POBIERZ