rodzina

AKTUALNE KRYTERIA DOCHODOWE ORAZ WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCHiconSR

Kryterium dochodowe uprawniające do (dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie):
obowiązujące na okres zasiłkowy 2024/2025
- zasiłków rodzinnych: 674,00 zł. lub 764,00 zł. jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.
- specjalnego zasiłku opiekuńczego: 764,00 zł.
- jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka: 1922,00 zł.

Aktualne wysokości świadczeń rodzinnych:
Zasiłek rodzinny:
- 95,00 zł. na dziecko do ukończenia 18 roku życia;
- 124,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 135,00 zł. na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
Dodatki do zasiłku rodzinnego
- z tyt. urodzenia dziecka: 1000,00 zł.
- z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400,00 zł.
- z tyt. samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł. na dziecko jednak nie więcej niż 386,00 zł. na wszystkie dzieci, a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek zwiększa się o kwotę 80,00 zł. na dziecko jednak nie więcej niż o 160,00 zł . na wszystkie dzieci
- z tyt. wielodzietności: 95,00 zł. na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego
- z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka: 90,00 zł. na dziecko do ukończenia 5 roku życia i 110,00 zł. na dziecko po 5 roku życia
- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego: 100,00 zł.
- z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania: 69,00 zł. w związku z dojazdem do szkoły,
- z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania: 113,00 zł. w związku z zamieszkaniem w internacie

Pozostałe świadczenia:

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka: 1000,00 zł.
Świadczenie rodzicielskie: 1000,00 zł.
Zasiłek pielęgnacyjny: 215,84 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy: 620,00 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne: 2988 zł (od 01.01.2024).