Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym, Janowiec Kościelny 148, 13-111 Janowiec Kościelny.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Wynika z przepisów prawa:

 • w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym przyznania świadczeń z zakresu pomocy społecznej

W tym przypadku dane osób uprawnionych do świadczenia i ich opiekunów takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, nr PESEL, (lub nr i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość), oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły oraz inne oświadczenia i zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia lub udzielenia innej pomocy z zakresu pomocy społecznej, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 10 RODO. Zaświadczenia i oświadczenia dotyczące stanu zdrowia przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Dane będziemy przechowywać przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, do której zakwalifikowano dany rodzaj dokumentacji.

 • w celu dochodzenia roszczeń publicznoprawnych i cywilnoprawnych

W tym przypadku dane będziemy przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń wynikających z należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych (np. nienależnie pobranych świadczeń, pobranych świadczeń w nadmiernej wysokości lub wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f w związku z ustawą o finansach publicznych. Dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

 • w celu  dokumentowania realizowanych zadań,  prowadzenia ewidencji księgowej i zgodnego z prawem wydatkowania i rozliczania wydatkowania środków publicznych

W tym przypadku dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, w szczególności w związku z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości. Dane będziemy przechowywać przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, do której zakwalifikowano dany rodzaj dokumentacji.

Podanie danych w powyższych przypadkach jest obowiązkowe, a niepodanie uniemożliwi korzystanie z usług administratora.

 1. Na podstawie wyrażonej zgody:

W przypadku dobrowolnego podania administratorowi większej ilości informacji, które nie są obowiązkowe (np. numer telefonu kontaktowego, adres e-mail w przypadku składania wniosków papierowo, dodatkowych danych dotyczących zdrowia) będzie to traktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W tym zakresie dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Mogą Państwo wycofać zgodę w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

 1. W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Dane będą przechowywane do czasy wykonania i rozliczenia umowy.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak:

 • dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności ich przetwarzania,

 • operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji,

 • banki w celu realizacji przelewów,

 • podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich treści, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania, w każdym przypadku.

 2. Prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych w przypadkach, w których przetwarzanie nie jest obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora.

 3. Prawo do przenoszenia danych, które są przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie zawartej umowy.

 4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

 5. Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator w celu prawidłowego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wyznaczył Panią Magdalenę Gąsior na Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i sposobami ich przetwarzania mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Ośrodka.