plakat program

 

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

progr

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym od 1 stycznia 2022 r. kontynuuje realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007). Wartość otrzymanego dofinansowania (dotacja celowa  na 2022 r.)  na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi 48.000,00 zł.


Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty: 1164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 900,00 zł dla osoby
w rodzinie.

Niezbędne dokumenty w celu uzyskania w/w pomocy:

  1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego).

  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.

  3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.

  4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym GOPS pod nr tel.: 89 626 20 65 bądź o zgłoszenie osobiste w siedzibie tut. Ośrodka.