1. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami.

Od 1 listopada 2024 roku zacznie się nowy okres zasiłkowy. Rodziny chcące skorzystać ze świadczeń rodzinnych mogą już składać stosowne wnioski.

Wnioski o świadczenia rodzinne można składać w formie:

BON ENERGETYCZNY

Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U.z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Bon energetyczny przysługuje:

1). osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego
dochodu za 2023 r., na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł,

2). osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę.

Ważne!

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego. Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1). 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2). 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3). 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4). 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1). 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2). 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3). 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4). 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym
w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

1). osobiście w pokoju nr 1 w wersji papierowej w siedzibie GOPS w Janowcu Kościelnym, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.15 do 15.15,
2). za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Janowiec Kościelny 148
13-111 Janowiec Kościelny,

3). za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym z wykorzystaniem profilu zaufanego).


Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

WAŻNE!!!

Minister właściwy do spraw energii określa i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tego wniosku.

W momencie opublikowania wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej https://www.gops.janowieckoscielny.info/

Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Janowcu Kościelnym

uprzejmie informuje, iż ze wzglęgu na występowanie uciążliwych warunków pracy spowodowanych wysokimi temperaturami powietrza

w dniu 28.06.2024r. (piątek) Ośrodek czynny będzie od 7.15 do 14.15.

Za utrudnienia przepraszamy.

Marzena Radzymińska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowcu Kościelnym

Plakat program PwSiwD

 

W dniu 17.06.2024 r. w siedzibie Klubu Senior+ w Janowcu Kościelnym odbyło się spotkanie szkoleniowe z przedstawicielem firmy HRP Care z siedziba w Łodzi. Spotkanie miało na celu przekazanie opasek bezpieczeństwa oraz przeszkolenie osób, które zostały zakwalifikowane do Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 w Gminie Janowiec Kościelny. W br. pozyskano środki na zakup 10 sztuk urządzeń monitorujących wraz ze świadczeniem usługi opieki na odległość. Całkowity koszt  zadania to 6.820,00 zł z czego 5.420,00 to dofinansowanie z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

 

 1   2

3 4

 

 

Osoby zakwalifikowane do objęcia usługą teleopieki będą mogły korzystać z opasek do 31 grudnia 2024 roku.

Udział w Programie jest bezpłatny.

W ramach modułu II Programu, seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa” wyposażonych w m.in. następujące funkcje:

 • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS;

 • Detektor upadku;

 • Lokalizator GPS;

 • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi;

 • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Przy rekrutacji w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby:

 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe;

 • osoby pozostające w miejscu zamieszkania (nie wychodzące z domu);

 • w wieku 70+.

Ilość miejsc ograniczona!!! Nabór wniosków do 13.06.2024r.

Osoby chętne proszone są o wypełnienie załączonego wniosku o przystąpienie do programu osłonowego i złożenie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym,
13-111 Janowiec Kościelny 148 w pok. Nr 6 (na parterze), tel. 89 626 20 65 lub bezpośrednio do pracownika – Pani Aleksandry Łochnickiej

 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu

Wniosek o przystąpienie do programu

plakat KWS gops

CyberbezpiecznySamorzad

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
13-111 Janowiec Kościelny 148
         Tel. 89 626 20 65

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym ogłasza otwarty nabór partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu
na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach priorytetu V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
„Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)”
Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24


 

Działając na podstawie art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Gmina Janowiec Kościelny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego.

Ogłoszenie dotyczy naboru Partnera na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”, Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)”, konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24.

W ramach projektu będzie skalowany innowacyjny model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy / wzmacniania kapitału społecznego rodzin pn. „Wygrana rodzina”. Model ten oferuje zindywidualizowane, wielodyscyplinarne i skoordynowane, oparte na działaniach środowiskowych wsparcie całej rodziny, a także jej poszczególnych członków. Dzięki takiemu podejściu, rodzina zostanie wyposażona w narzędzia, które przyczynią się, w pierwszej kolejności, do zmiany świadomościowej, a następnie wzmocnione zostaną kompetencje społeczne i opiekuńczo-wychowawcze rodzin. Zaangażowanie do działań lokalnej społeczności spowoduje, że rodzina nie będzie samotna w procesie zmiany, najbliższe otoczenie będzie jej towarzyszyć w dążeniu do lepszego wypełniania swoich funkcji i motywować do pracy, która ma prowadzić do poprawy jej sytuacji życiowej. W trakcie całej współpracy z rodzinami realizowana będzie praca środowiskowo-rodzinna. Model „Wygrana rodzina” zakłada realizację instrumentów wsparcia obejmujących:

 • diagnozę rodzin;

 • pakiet podstawowy;

 • pakiet rozszerzony;

 • animację samopomocy sąsiedzkiej (praca środowiskowo-rodzinna).

Szczegółowy opis Modelu oraz Regulamin konkursu, a także pozostałe załączniki dostępne są na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-innowacje-spoleczne-2/

Planowany okres realizacji projektu: od 24 do 36 miesięcy.

Partnerem wiodącym/Wnioskodawcą będzie: Gmina Janowiec Kościelny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Janowiec Kościelny.

Projekt skierowany będzie do odbiorców innowacyjnego rozwiązania, jakim jest model „Wygrana rodzina” - co najmniej 15 rodzin dotkniętych problemem dziedziczenia biedy: dzieci, rodzice, dziadkowie, osoby zamieszkujące wspólnie z rodziną, itp. Pojęcie biedy należy rozumieć jako występowanie następujących okoliczności:

 • zamieszkiwanie na terytorium zdegradowanym społecznie i fizycznie oraz

 • korzystanie z pomocy społecznej lub

 • borykanie się z różnymi problemami społecznymi, np. nieaktywność na rynku pracy, problemy opiekuńczo-wychowawcze, bezradność życiowa, uzależnienia, przemoc.

Celem partnerstwa jest współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu mającego na celu skalowanie modelu wzmacniania kapitału społecznego rodzin „Wygrana rodzina”, aby zwiększyć zasięg jego wykorzystania i rozwiązywać problem międzypokoleniowej transmisji ubóstwa poprzez zastosowanie innowacji społecznej pn. „Model Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy KOKON”. Celem modelu jest zmniejszenie zjawiska transmisji biedy i wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie zintegrowanego, kompleksowego programu pomocy wspierającego całą rodzinę, ze szczególną uwagą skierowaną na dzieci i młodzież, w jej najbliższym sąsiedztwie. Jest on przeznaczony do wykorzystania na terytoriach zdegradowanych społecznie i fizycznie, na terenach których występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk i stan ten „przenosi się” na następne pokolenia.

Wybrany Partner (Partnerzy) będzie odpowiedzialny (będą odpowiedzialni) za:

 • współrealizację diagnozy rodzin w trakcie realizacji Modelu (diagnoza w działaniu - pogłębianie i uzupełnianie diagnozy rodziny i środowiska) i/lub

 • współrealizację działań zawartych w pakiecie podstawowym i/lub

 • współrealizację działań zawartych w pakiecie rozszerzonym i/lub

 • współrealizację działań w ramach animacji samopomocy sąsiedzkiej (pracy środowiskowo-rodzinnej).

Szczegóły realizacji działań w projekcie zostaną ustalone z wybranym Partnerem (wybranymi Partnerami) na etapie przygotowywania projektu.

Szczegółowy zakres projektu będzie zgodny z wymaganiami określonymi w:

 • regulaminie konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina” Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” - konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24;

 • przepisach prawa krajowego.

Kryteria formalne:

 • Kandydat na Partnera jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem wskazanym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, która/-y posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y z obszarem realizacji projektu.

 • Kandydat na Partnera nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych (dofinansowanie oznacza finansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, przyznane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu, lub ze środków funduszy celowych, o ile tak stanowi umowa o dofinansowanie projektu albo decyzja o dofinansowaniu projektu).

 • Kandydat na Partnera wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe odpowiednie do celu partnerstwa i będzie uczestniczył w przygotowaniu wspólnego projektu.

Wymagania dotyczące oferty:

 • Złożenie zgłoszenia - kompletnie wypełnionego i podpisanego we wszystkich wymaganych miejscach – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 (skan podpisanego dokumentu lub dokument podpisany elektronicznie), w terminie do 29 marca 2024r.

 • Złożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru właściwego dla podmiotu, statutu oraz skanu dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie podmiotu.

 • Złożenie pełnomocnictwa (pełnomocnictw) osoby (osób) do reprezentowania podmiotu (jeżeli dotyczy).

Kryteria merytoryczne oceny (maksymalnie 40 punktów):

 • Instrumenty wsparcia proponowane do realizacji spośród: diagnozy rodzin oraz działań: z pakietu podstawowego, pakietu rozszerzonego i animacji samopomocy sąsiedzkiej - opis rodzaju oraz zakresu wsparcia wynikający z Modelu „Wygrana rodzina”, które chciałby w projekcie realizować kandydat na Partnera (maksymalnie 20 punktów).

 • Kwalifikacje i kompetencje osób, które będą realizowały ww. instrumenty wsparcia - wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, doświadczenie w realizowaniu wsparcia itp. (maksymalnie 10 punktów).

 • Doświadczenie w realizacji projektów dla grup docelowych szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym z powodu doświadczania wielu przesłanek wykluczenia społecznego (maksymalnie 10 punktów).

Termin i miejsce składania ofert:

Zgłoszenie z propozycją współpracy powinno zostać dostarczone w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów lub dokumentów podpisanych elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia, tj. 8 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r. do godziny 23:59.

Dodatkowe informacje:

 1. Kandydat na Partnera może złożyć w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze wyłącznie jedną ofertę.

 2. Gmina Janowiec Kościelny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym zastrzega sobie prawo do:

 • unieważnienia naboru bez podania przyczyny,

 • zmian w treści ogłoszenia o otwartym naborze,

 • wyboru więcej niż 1 Partnera projektu i nie więcej niż 3 Partnerów,

 • zawarcia umowy partnerskiej z wybranym Partnerem.

 1. Gmina Janowiec Kościelny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze.

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Ocenie merytorycznej podlegać będą tylko oferty spełniające kryteria formalne.

 4. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną (osoby upoważnione) do reprezentowania podmiotu zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie rejestrowym lub inną osobę upoważnioną (inne osoby upoważnione) przez kandydata na Partnera zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.

 5. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

 6. Od wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowcu Kościelnym
mgr Marzena Radzymińska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym jako administrator danych osobowych przetwarzanych w związku z załatwianiem sprawy milcząco w rozumieniu art. 122h KPA informuje, że przetwarzanie danych realizowane jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim jest prowadzenie postępowania administracyjnego. Podanie danych osobowych w zakresie postępowania jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa w szczególności Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz aktów prawnych, w oparciu o które toczy się postępowanie.

Dane osobowe będą przetwarzane w zależności od kategorii prowadzonych spraw.

W celu zapewnienia stałego dostępu do danych osobowych, ich skutecznego, bezbłędnego i bezpiecznego przetwarzania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych dane będą udostępniane dostawcom wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej Janowiec Kościelny 148, 13-111 Janowiec Kościelny, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Może Pani/ Pan również wznieść skargę dotyczącą niezgodnego z prawem przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na ww. adres administratora lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, oraz na stronie internetowej https://www.gops.janowieckoscielny.info, na której znajduje się pełny obowiązek informacyjny.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce zachęca do korzystania z usług Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Pismo Poradnia Leczenia Uzależnień

 

Informator 2024R. PCPR page 0001

Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę powyższego świadczenia. 

W załączeniu poniżej znajduje się wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

 

Wniosek o dodatek osłonowy