Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, uprzejmie informuję, że w dniu 7.11.2019 r. (czwartek) od godz. 10.00 do 11.30 będzie nieczynny ze względu na szkolenie pracowników.

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

STYPENDIA SZKOLNE

 1. Termin

 1. składania wniosków w dniach 1-15 września 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

Podstawą do przyznania stypendium jest wymagany prawidłowo wypełniony wniosek wraz
z oświadczeniem o osiąganych dochodach
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( sierpień 2019 r.) oraz klauzula o odpowiedzialności karnej podpisana przez wnioskodawcę ( zgodnie z art. 233 § 1 w zw. z § 6 kk.)

 1. Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny - 528,00 zł netto.

Dochody netto wylicza się biorąc pod uwagę:

 • wynagrodzenie za pracę,

 • świadczenia wypłacane przez organ emerytalno – rentowy (emerytury, renty, dodatki pielęgnacyjne netto),

 • zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej,

 • świadczenia wypłacane przez urzędy pracy (zasiłki, staże),

 • dodatek mieszkaniowy, energetyczny,

 • alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

 • świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami),

 • zasiłki lub świadczenia pielęgnacyjne,

 • dochody z działalności gospodarczej rozliczanej się na zasadach ogólnych
  (1/12 dochodu z roku poprzedniego tj. 2018 r.) (wymagane jest załączenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2018),

 • z gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego – 308,00 zł ha)
  - inne dochody np. staże w projektach realizowanych przez różne podmioty finansowane przez Unię Europejską

3. Rozliczenie stypendium szkolnego:

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium szkolnego przy każdorazowym zakupie artykułów szkolnych powinny żądać od sprzedawcy imiennych faktur, rachunków wystawionych na wnioskodawcę na adres zamieszkania, potwierdzających poniesione wydatki, które stanowią podstawę rozliczenia stypendium szkolnego.

Paragony nie dokumentują poniesionych wydatków i nie będą brane pod uwagę w rozliczeniu stypendium.

Termin rozliczenia stypendium szkolnego przyznanego decyzją MOPS na okres:

 1. od 1 września do 31 grudnia br. - do dnia 15 grudnia 2019 r.

 2. od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 – do dnia 30 czerwca 2020 r.

Faktury, rachunki imienne należy rozliczyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Janowcu Kościelnym 148 w pokoju nr 1 (tel. 89 6262065) w godzinach 7:00 -15:15

4. Wykaz wydatków na pomoc o charakterze edukacyjnym, które podlegają zwrotowi na podstawie przedłożonych rachunków, faktur i innych imiennych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na zakup i pokrycie kosztów:
1) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów itd…,
2) zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, edukacyjnych programów oraz akcesoriów komputerowych, pamięci USB, płyt CD, papieru i tuszu do drukarki,
3) przyborów szkolnych w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków szkolnych, tornistrów, bloków, flamastrów, temperówek, kredek, ołówków, piór, gumek, kleju, farb pędzelków, papieru kolorowego, rysunkowego, kancelaryjnego, milimetrowego, brystolu, nożyczek, taśmy klejącej, modeliny, plasteliny, korektorów, przyborów geometrycznych kalkulatorów itp.,
4) stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (obuwie sportowe, koszulka, spodenki sportowe, dresy, kurtka sportowa),
5) transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły, w której uczeń pobiera naukę lub odbywa praktyki oraz zajęcia pozalekcyjne,
6) opłat za szkołę (czesne); pobyt w internacie, bursie lub akademiku,
7) zakupu sprzętu, akcesoriów, instrumentów stroju itp. związanych z rozwijaniem zainteresowań ucznia,
8) dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych ( np. wyrównawczych, językowych, tanecznych, artystycznych, kół zainteresowań),
9) abonamentu internetowego,
10) na wycieczki szkolne, zielone szkoły, wyjścia klasowe na basen, do teatru, kina, muzeum,
11) stroju galowego, mundurka szkolnego,
12) biurka szkolnego oraz krzesła do biurka,
13) urządzeń i sprzętu sportowego dla uczniów szkół sportowych,
14) sprzętu i urządzeń dla uczniów szkół zawodowych.

Rodzice ucznia, w przypadku rezygnacji lub zaprzestania pobierania nauki, zmiany szkoły, umieszczeniu dziecka w ośrodku, itd. obowiązani są poinformować organ wydający decyzję.

Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania świadczenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuje, że w dniu 05 lipca 2019 r. o godz. 12.30 na parkingu przy Urzędzie Gminy będzie miała miejsce akcja informacyjna 500 + skierowana do osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na dzieci w nowym okresie świadczeniowym.

Celem akcji jest promowanie i dotarcie do jak największej liczby beneficjentów. Odwiedzający ośrodki pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego będą służyli informacją i pomocą osobom zainteresowanym skorzystaniem z programu.

 

 

Kierownik GOPS

Marzena Radzymińska

Zmiany w programie „Rodzina 500+”

 

Od 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące świadczeń z programu „Rodzina 500+”.

 

Najważniejsze zmiany:

 • Świadczenie 500+ będzie przysługiwała na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na kryterium dochodowe,

 • Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie uzależnione jak dotychczas od wymogu ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku osób samotnie wychowujących,

 • Wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko liczonego od dnia urodzenia dziecka,

 • Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,

 • Świadczenia zyskują również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

 • Zmiana dotycząca okresu składania wniosków – od 2021 r. przesunięcie momentu składania wniosków o świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy (z lipca na luty), jak i samego okresu świadczeniowego (dotychczasowy październik – wrzesień na proponowany czerwiec – maj)

Osoby, które złożą wnioski od lipca do września 2019 roku będą miały wypłacone świadczenie
z wyrównaniem za ten okres. Natomiast wnioski złożone po 30 września 2019 roku – świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.

 

!!!WAŻNE!!!

Wnioski można będzie składać od 1 lipca 2019 roku w wersji elektronicznej oraz od 1 sierpnia 2019 roku w wersji papierowej.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Janowcu Kościelnym

Marzena Radzymińska