1. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami.

Od 1 listopada 2024 roku zacznie się nowy okres zasiłkowy. Rodziny chcące skorzystać ze świadczeń rodzinnych mogą już składać stosowne wnioski.

Wnioski o świadczenia rodzinne można składać w formie:

BON ENERGETYCZNY

Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U.z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Bon energetyczny przysługuje:

1). osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego
dochodu za 2023 r., na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł,

2). osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę.

Ważne!

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego. Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1). 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2). 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3). 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4). 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1). 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2). 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3). 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4). 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym
w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

1). osobiście w pokoju nr 1 w wersji papierowej w siedzibie GOPS w Janowcu Kościelnym, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.15 do 15.15,
2). za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Janowiec Kościelny 148
13-111 Janowiec Kościelny,

3). za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym z wykorzystaniem profilu zaufanego).


Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

WAŻNE!!!

Minister właściwy do spraw energii określa i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tego wniosku.

W momencie opublikowania wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej https://www.gops.janowieckoscielny.info/

Plakat program PwSiwD

 

W dniu 17.06.2024 r. w siedzibie Klubu Senior+ w Janowcu Kościelnym odbyło się spotkanie szkoleniowe z przedstawicielem firmy HRP Care z siedziba w Łodzi. Spotkanie miało na celu przekazanie opasek bezpieczeństwa oraz przeszkolenie osób, które zostały zakwalifikowane do Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 w Gminie Janowiec Kościelny. W br. pozyskano środki na zakup 10 sztuk urządzeń monitorujących wraz ze świadczeniem usługi opieki na odległość. Całkowity koszt  zadania to 6.820,00 zł z czego 5.420,00 to dofinansowanie z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

 

 1   2

3 4

 

 

Osoby zakwalifikowane do objęcia usługą teleopieki będą mogły korzystać z opasek do 31 grudnia 2024 roku.

Udział w Programie jest bezpłatny.

W ramach modułu II Programu, seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa” wyposażonych w m.in. następujące funkcje:

  • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS;

  • Detektor upadku;

  • Lokalizator GPS;

  • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi;

  • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Przy rekrutacji w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby:

  • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

  • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe;

  • osoby pozostające w miejscu zamieszkania (nie wychodzące z domu);

  • w wieku 70+.

Ilość miejsc ograniczona!!! Nabór wniosków do 13.06.2024r.

Osoby chętne proszone są o wypełnienie załączonego wniosku o przystąpienie do programu osłonowego i złożenie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym,
13-111 Janowiec Kościelny 148 w pok. Nr 6 (na parterze), tel. 89 626 20 65 lub bezpośrednio do pracownika – Pani Aleksandry Łochnickiej

 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu

Wniosek o przystąpienie do programu

plakat KWS gops

Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Janowcu Kościelnym

uprzejmie informuje, iż ze wzglęgu na występowanie uciążliwych warunków pracy spowodowanych wysokimi temperaturami powietrza

w dniu 28.06.2024r. (piątek) Ośrodek czynny będzie od 7.15 do 14.15.

Za utrudnienia przepraszamy.

Marzena Radzymińska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowcu Kościelnym

CyberbezpiecznySamorzad