Świadczenie wychowawcze


1. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.krok po kroku

2. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

3. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w pkt 2, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

4. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

5. W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się
przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

6. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w pkt 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w pkt 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

7. Rokiem bazowym, za który będzie brany dochód rodziny do ustalenia prawa na pierwsze dziecko jest rok 2014 z uwzględnieniem wszystkich dochodów utraconych i uzyskanych w 2014 roku jak i po 2014 roku.
Dochody utracone to dochody, które na dzień złożenia wniosku nie są uzyskiwane – te dochody nie będą brane pod uwagę.
Dochody uzyskane, to te dochody których uzyskiwanie rozpoczęło się w 2014 roku lub po 2014 roku i są uzyskiwane na dzień złożenia wniosku.
Zarówno dochody uzyskane jak i utracone należy udokumentować (świadectwa pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło decyzje o przyznaniu renty, emerytury itp.)

8. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego można pobrać w siedzibie Ośrodka lub z naszej strony internetowej w zakładce pt. „Druki do pobrania”.

9. Wioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub elektroniczne za pośrednictwem:
- PUE ZUS - Informator jak złożyć wniosek przez internet za pośrednictwem strony PUE ZUS >>>
- ePUAP - Informator jak złożyć wniosek przez internet za pośrednictwem strony ePUAP >>>
- bankowości elektronicznej (nie wszystkie banki oferują tą usługę)
- Emp@tia - Informator jak złożyć wniosek przez internet za pośrednictwem strony Emp@tia >>>

 

Dodatkowych informacji udzielają:
Anna Szczecińska - tel. 89 6262065 wew. 21
Piotr Rakoczy - tel. 89 6262065 wew. 26